ul. Bobrecka 29
43 – 400 Cieszyn

tel. 33 4777 117, fax: 33 4777 117

pcpr@powiat.cieszyn.pl
BIP
PCPR
http://bip.pcprcieszyn.ox.pl
 

Zamówienia Publiczne » Zaproszenie do składania ofert przeprowadzenia kursu prawa jazdy kat. B

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie zaprasza do składania ofert w sprawie przeprowadzenia kursu prawa jazdy kat. B dla uczestników projektu pozakonkursowego pn. „Aktywny powiat cieszyński – program aktywizacji społeczno-zawodowej w obszarze pomocy społecznej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne Działania 9.1 Aktywna integracja Poddziałania 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekt pozakonkursowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.


Szczegóły w załączniku.

 
historia zmian | pokaż |
Data powstania: 2016-07-13 15:16:12, Dodał: Administrator
Ostatnia modyfikacja: 2016-08-02 10:06:38 , Zmienił: Administrator