ul. Bobrecka 29
43 – 400 Cieszyn

tel. 33 4777 117, fax: 33 4777 117

pcpr@powiat.cieszyn.pl
BIP
PCPR
http://bip.pcprcieszyn.ox.pl
 

Zamówienia Publiczne » Zaproszenie do składania ofert w zakresie doradztwa zawodowego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie zaprasza do złożenia oferty w przeprowadzanym rozeznaniu cenowym w zakresie doradztwa zawodowego w ramach realizowanego projektu pn. „Aktywny powiat cieszyński – program aktywizacji społeczno-zawodowej w obszarze pomocy społecznej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne Działania 9.1 Aktywna integracja Poddziałania 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekt pozakonkursowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.


Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 odrębne części. Wykonawca może składać ofertę na każdą poszczególną część.

Część 1. Opis przedmiotu zamówienia: Świadczenie usług z zakresu doradztwa zawodowego

Część 2. Opis przedmiotu zamówienia: Świadczenie usług z zakresu prowadzenia Grupy Wsparcia dla osób niepełnosprawnych przez doradcę zawodowego

Część 3. Opis przedmiotu zamówienia: Świadczenie indywidualnego doradztwa zawodowego w Punkcie Informacji Obywatelskiej

Szczegóły z załączniku.

 
historia zmian | pokaż |
Data powstania: 2016-09-09 13:39:27, Dodał: Administrator
Ostatnia modyfikacja: 2016-09-23 14:23:29 , Zmienił: Administrator