Domy Pomocy Społecznej

Na terenie Powiatu Cieszyńskiego funkcjonują trzy powiatowe domy pomocy społecznej (DPS) oraz pięć prowadzonych na zlecenie Powiatu. Każdy dom, w zależności od profilu, prowadzi określonego rodzaju terapię, wsparcie i całodobową opiekę.

Powiatowe Domy Pomocy Społecznej

  1. Powiatowy Dom Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień”, ul. Korfantego 1, Cieszyn, tel. 33 85 21 761, przeznaczony dla osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych,liczba miejsc statutowych: 70.
  2. Powiatowy Dom Pomocy Społecznej „Feniks”, ul. Sportowa 13, Skoczów, tel. 33 85 33 627, przeznaczony dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, liczba miejsc statutowych: 102.
  3. Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Pogórzu, ul. Zamek 132, Skoczów, tel. 33 85 33 552, przeznaczony dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie (kobiet) i przewlekle psychicznie chorych (kobiet), liczba miejsc statutowych: 152 + 32.

Domy Pomocy Społecznej Prowadzone na Zlecenie Powiatu

  1. Dom Pomocy Społecznej „Betania”, ul. Katowicka 1, Cieszyn, tel. 33 85 10 244, przeznaczony dla osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych. W/w placówka prowadzonajest przez Zgromadzenie Sióstr Świętej Elżbiety III Zakonu Regularnego Świętego Franciszka. Liczba miejsc statutowych: 30.
  2. Dom Pomocy Społecznej Konwentu Bonifratrów, Plac Londzina 1, Cieszyn,  tel. 33 85 20 268, dla osób przewlekle psychicznie chorych (mężczyzn). W/w placówka prowadzona jest przez Konwent Zakonu Bonifratrów. Liczba miejsc statutowych: 116.
  3. Dom Pomocy Społecznej, ul. Mickiewicza 36, Skoczów, tel. 33 85 33 774, przeznaczony dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie (chłopców) oraz dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie (mężczyzn). W/w placówka prowadzona jest przez  Zgromadzenie Sióstr Służebniczek BDNP Prowincja Krakowska. Liczba miejsc statutowych: 39.
  4. Dom Pomocy Społecznej, ul. 3-go Maja 12, Strumień. Tel. 33 85 70 250, przeznaczony dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie (chłopców). W/w placówka prowadzona jest przez  Zgromadzenie Sióstr Szkolnych De Notre Dame Prowincja Polska. Liczba miejsc statutowych: 73.
  5. Ewangelicki Dom Opieki „Emaus”, ul. Ks. Kulisza 47, Dzięgielów, tel. 33 85 29 712, przeznaczony dla osób w podeszłym wieku. W/w placówka prowadzona jest przez Diakonat Żeński „Eben- Ezer” Kościoła Ewangelicko- Augsburskiego w RP. Liczba miejsc statutowych: 89.

Średni miesięczny koszt utrzymania w domach pomocy społecznej

Zgodnie z Ogłoszeniem nr 2 Starosty Cieszyńskiego z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie średnich miesięcznych kosztów utrzymania mieszkańców w powiatowych domach pomocy społecznej oraz prowadzonych na zlecenie Powiatu Cieszyńskiego, średni miesięczny koszt w poszczególnych domach wynosi:

Powiatowy Dom Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień”, ul. Korfantego 1, 43-400 Cieszyn - 5.988,49 zł

Powiatowy Dom Pomocy Społecznej „Feniks”, ul. Sportowa 13, 43-430 Skoczów - 6.530,26 zł

Powiatowy Dom Pomocy Społecznej, ul. Zamek 132, 43-430 Pogórze - 5.846,05 zł

Dom Pomocy Społecznej „Betania”, ul. Katowicka 1, 43-400 Cieszyn - 5.052,08 zł

Dom Pomocy Społecznej Konwentu Bonifratrów, Pl. Londzina 1, 43-400 Cieszyn - 5.778,33 zł

Dom Pomocy Społecznej „Emaus”, ul. Ks. Karola Kulisza 47, 43-445 Dzięgielów - 5.375,72 zł

Dom Pomocy Społecznej, ul. Mickiewicza 36, 43-430 Skoczów - 5.921,07 zł

Dom Pomocy Społecznej, ul. 1 Maja 12, 43-246 Strumień - 6.640,57 zł

Procedura Przyjęcia do Domu Pomocy Społecznej

Zasady przyjęcia osób do domów pomocy społecznej określa ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2268 z późn. zm.)

Osoba zainteresowana umieszczeniem w domu pomocy społecznej składa wniosek do ośrodka pomocy społecznej (OPS) właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania. Po skompletowaniu dokumentacji, w przypadku pozytywnego rozpatrzenia, OPS wydaje decyzję o skierowaniu osoby do domu pomocy społecznej o profilu odpowiednim do stanu jej zdrowia oraz decyzją o ponoszeniu opłaty. Starosta powiatu, na terenie którego funkcjonuje dany dom pomocy społecznej, po otrzymaniu odpowiedniej dokumentacji oraz po pozytywnym rozpatrzeniu, wpisuje osobę zainteresowaną do rejestru osób oczekujących lub w przypadku wolnego miejsca we właściwej placówce – wydaje decyzję o umieszczeniu. Przewidywany czas oczekiwania na przyjęcie jest trudny do precyzyjnego określenia i może ulec zmianie, gdyż miejsca w domu pomocy społecznej tworzą się w sposób naturalny poprzez zgon lub rezygnację dotychczasowego mieszkańca. W przypadku zwolnienia się  miejsca we właściwym DPS, osoba  jest zawiadomiona o możliwości przyjęcia i we współpracy z pracownikiem DPS określony zostaje termin i konkretne szczegóły dot. przyjęcia do domu pomocy społecznej.

Pobyt w DPS jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca. W/w koszt co roku ogłoszony jest przez starostę w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Obowiązujące średnie miesięczne koszty zostały ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego w 2021 r. pod pozycją 587. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej opłatę za pobyt w DPS wnosi mieszkaniec w wysokości nie więcej niż 70% swojego dochodu, w następnej kolejności małżonek, zstępni przed wstępnymi, gmina.

Metryka

Data ostatniej modyfikacji:
30 sierpnia 2023 09:32
Osoba wprowadzająca modyfikację:
Natalia Pawłowska
Data publikacji:
30 sierpnia 2023 09:29
Osoba sporządzająca dokument:
Natalia Pawłowska
Osoba wprowadzająca dokument:
Natalia Pawłowska
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie

Dane kontaktowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie
ul. Bobrecka 29
43–400 Cieszyn

tel.: 33 4777 117
adres ePUAP: PCPR/SkrytkaESP

 

Przyjmowanie stron w Dziale Rehabilitacji Społecznej
(środki PFRON)
:

poniedziałek-środa - 8.00 - 14.00
czwartek - 8.00 - 17.00
piątek - 8.00 - 14.00