Turnusy Rehabilitacyjne

TURNUS – oznacza zorganizowaną formę rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku, której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, między innymi przez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu. Pobyt na turnusie rehabilitacyjnym trwa 14 dni.

Z dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym mogą skorzystać osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie:

 • o zakwalifikowaniu do jednego z trzech stopni niepełnosprawności (znaczny, umiarkowany lekki) lub
 • o niepełnosprawności wydane przed ukończeniem 16 roku życia,
 • o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów (orzeczenia ZUS) lub
 • o zaliczeniu do jednej z trzech grup inwalidzkich (pierwsza, druga, trzecia).

Osoby posiadające orzeczenia KRUS, MSWiA czy MON mogą ubiegać się o dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie jeżeli ich orzeczenie zostało wydane na stałe przed dniem 1 stycznia 1998r.

Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie jest:

 1. posiadanie aktualnego orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność,
 2. skierowanie na turnus rehabilitacyjny przez lekarza pod którego opieką znajduje się osoba niepełnosprawna (np. lekarz podstawowej opieki zdrowotnej),
 3. złożenie kompletu wymaganych dokumentów,
 4. nie uzyskanie w danym roku dofinansowania na ten cel (dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie przysługuje raz w roku),
 5. udział w turnusie, który odbędzie się w ośrodku wpisanym do rejestru ośrodków, prowadzonego przez wojewodę,
 6. wybranie organizatora turnusu, który posiada wpis do rejestru organizatorów turnusu,
 7. uczestniczenie w zajęciach przewidzianych w programie turnusu,
 8. nie pełnienie funkcji członka kadry na turnusie oraz nie pełnienie roli opiekuna innego uczestnika tego turnusu,
 9. złożenie oświadczenia o wysokości dochodów wraz z informacją o liczbie osób we wspólnym gospodarstwie domowym,
 10. w przypadku turnusu, którego program przewiduje zbiegi fizjoterapeutyczne, przedstawienie podczas pierwszego badania na turnusie zaświadczenia lekarskiego o aktualnym stanie zdrowia w szczególności o chorobie zasadniczej, uczuleniach i przyjmowanych lekach.

Ze środków PFRON nie może być dofinansowane uczestnictwo w turnusach rehabilitacyjnych finansowanych części lub w całości na podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub o systemie ubezpieczeń społecznych albo ubezpieczeniu społecznym rolników tj. pobyty sanatoryjne czy uzdrowiskowe finansowane przez NFZ, pobyty rehabilitacyjne w ramach prewencji rentowej ZUS czy rehabilitacji leczniczej organizowanej przez KRUS.

Wysokość dofinansowania do uczestnictwa w turnusie wynosi od 20% do 30% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale i uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności, osiąganego dochodu czy zatrudnienia w zakładzie pracy chronionej.

Wnioski oceniane są pod kątem sytuacji społecznej osoby niepełnosprawnej dokonywanej przez pracownika socjalnego lub innego specjalistę do spraw społecznych.

Po otrzymaniu dofinansowania osoba niepełnosprawna dokonuje indywidualnie wyboru organizatora, ośrodka i terminu turnusu oraz powiadamia o tym PCPR w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji o przyznaniu dofinansowania, pod rygorem anulowania dofinansowania.

Wnioskodawca podczas wyboru ośrodka i organizatora turnusu kieruje się określonymi w orzeczeniu o niepełnosprawności lub wniosku lekarskim schorzeniami bądź dysfunkcjami. W przypadku niezgodności między określonymi w ww. dokumentach schorzeniach a wpisem ośrodka dotyczącym uprawnień do przyjmowania określonych grup osób niepełnosprawnych Wnioskodawca zobowiązany jest do wyrobu innego ośrodka lub organizatora.

Aktualne informacje o ośrodkach i organizatorach turnusów rehabilitacyjnych, posiadających wpis do rejestru wojewody dostępne są na Portalu Informacyjno-Usługowym EMPATIA.

Przyznane dofinasowanie wypłacane jest bezpośrednio do organizatora turnusów terminie 7 dni od dnia dostarczenia oświadczenia organizatora turnus, jednak nie później niż na 7 dni przed dniem rozpoczęcia turnusu.

Konsekwencje zarezerwowania miejsca na turnusie przed uzyskaniem dofinansowania ponosi wyłącznie Wnioskodawca.

PCPR nie zwraca kosztów uczestnictwa w turnusie, który odbył się przed przyznaniem dofinansowania.

Szczegółowe warunki, kwoty dofinansowania oraz procedury przyznawania dofinansowania znajdują się w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. 2007 nr 230 poz. 1694 z późn. zm.)

Druki do pobrania:

SOW PFRON

SOW System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie informuje, iż od roku 2022 wnioski o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny przyjmowane są w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu SOW pod adresem sow.pfron.org.pl

Osoby niepełnosprawne zainteresowane złożeniem wniosku o dofinansowanie w formie elektronicznej zobowiązane są do założenia konta na platformie SOW i składania wniosków za jej pośrednictwem. 

Złożenie wniosku przez system SOW będzie wymagało posiadania profilu zaufanego. Nabór wniosków w systemie zostanie uruchomiony po jego ogłoszeniu i będzie obowiązywał wyłącznie w wyznaczonym terminie przyjmowania wniosków. 

Metryka

Data ostatniej modyfikacji:
27 czerwca 2024 12:47
Osoba wprowadzająca modyfikację:
Agnieszka Drózd-Wilk
Data publikacji:
15 listopada 2023 11:54
Osoba sporządzająca dokument:
Agnieszka Drózd-Wilk
Osoba wprowadzająca dokument:
Natalia Pawłowska
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie

Dane kontaktowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie
ul. Bobrecka 29
43–400 Cieszyn

tel.: 33 4777 117
adres ePUAP: PCPR/SkrytkaESP

 

Przyjmowanie stron w Dziale Rehabilitacji Społecznej
(środki PFRON)
:

poniedziałek-środa - 8.00 - 14.00
czwartek - 8.00 - 17.00
piątek - 8.00 - 14.00