Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE – są to wyroby refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia na podstawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środki pomocnicze, które wystawia  lekarz wskazany w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środkami pomocniczymi.

W ramach tego zadania możliwe jest dofinansowanie zakupu do wysokości 100% kwoty przyznanej przez NFZ na podstawie odrębnych przepisów.

Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie jest złożenie wypełnionego druku wniosku wraz z załącznikami:

  1. kopią aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności,
  2. kopią zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w dany przedmiot,  potwierdzoną za zgodność odpisu z oryginałem, przez realizatora zlecenia. 
  3. oryginałem faktury z uwzględnioną kwotą opłaconą w ramach NFZ.

Wnioskodawca ma również możliwość załączenia do wniosku kopi niezrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne, potwierdzającego przyznanie refundacji  NFZ  oraz fakturę proforma z adnotacja o wysokości refundacji NFZ oraz terminem realizacji zlecenia. W takim przypadku dofinansowanie jest przekazywane do realizatora zlecenia np. sklepu po wcześniejszym otrzymaniu zaświadczenia o przyznaniu dofinansowania oraz dostarczeniu oryginału faktury i kopii już zrealizowanego zlecenia.

O dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, jeżeli przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:

  • 50 % przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
  • 65 % przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

Osoby posiadające orzeczenia KRUS, MSWiA czy MON mogą ubiegać się o dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze jeżeli ich orzeczenie zostało wydane na stałe przez dniem 1 stycznia 1998r.

Dofinansowaniem nie mogą zostać objęte przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze zakupione przed dniem wydania orzeczenia o niepełnosprawności.

Szczegółowe informacje znajdują się w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 926 z późn. zm).

 

Druki do pobrania:

SOW PFRON

SOW System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie informuje, iż od roku 2022 wnioski o dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyjmowane są w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu SOW pod adresem sow.pfron.org.pl

Osoby niepełnosprawne zainteresowane złożeniem wniosku o dofinansowanie w formie elektronicznej zobowiązane są do założenia konta na platformie SOW i składania wniosków za jej pośrednictwem. 

Złożenie wniosku przez system SOW będzie wymagało posiadania profilu zaufanego.

Metryka

Data ostatniej modyfikacji:
27 czerwca 2024 12:47
Osoba wprowadzająca modyfikację:
Agnieszka Drózd-Wilk
Data publikacji:
15 listopada 2023 11:39
Osoba sporządzająca dokument:
Agnieszka Drózd-Wilk
Osoba wprowadzająca dokument:
Natalia Pawłowska
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie

Dane kontaktowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie
ul. Bobrecka 29
43–400 Cieszyn

tel.: 33 4777 117
adres ePUAP: PCPR/SkrytkaESP

 

Przyjmowanie stron w Dziale Rehabilitacji Społecznej
(środki PFRON)
:

poniedziałek-środa - 8.00 - 14.00
czwartek - 8.00 - 17.00
piątek - 8.00 - 14.00