Struktura Organizacyjna

Dyrektor

Dyrektor: Agnieszka Baszczyńska
Sekretariat Dyrektora - tel. 33 47 77 117,
pokój 118, II piętro

Do obowiązków Dyrektora należy:

 • kierowanie działalnością Centrum, który organizuje i nadzoruje jego pracę oraz reprezentuje go na zewnątrz.
 • wykonywanie zadań określonych w Statucie,
 • planowanie i dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na realizację zadań Centrum,
 • kształtowanie polityki kadrowej Centrum,
 • koordynowanie działaniami dot. realizacji zadań powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych,
 • działając z upoważnienia właściwych organów, zawieranie umowy cywilno - prawnych i wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu działania Centrum.

Zastępca Dyrektora: Barbara Wójtowicz - Kunc,
tel. 33 47 77 200
pokój 119, II piętro

W czasie nieobecności Dyrektora zadania i kompetencje w zakresie kierowania Centrum wykonuje Z-ca Dyrektora.

Dział Pomocy Instytucjonalnej

Pracownicy:

telefon: 33 47 77 119, komórka: 536404503
pokój nr 110, II piętro

Do zadań Działu Pomocy Instytucjonalnej należy:

 • realizacja zadań powiatu wynikających z ustawy o pomocy społecznej, w tym m.in.: sporządzanie decyzji administracyjnych w sprawie skierowania lub umieszczania osób w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej prowadzonych przez powiat lub na jego zlecenie i opłacie za pobyt,
 • prowadzenie rejestru osób oczekujących na przyjęcie,
 • sporządzanie comiesięcznych informacji o ilości mieszkańców domów pomocy społecznej i  uczestników ośrodków wsparcia,
 • realizacja działań związanych z udzieleniem pomocy cudzoziemcom zgodnie z zapisami ustawy,
 • realizacja zadań powiatu wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
 • organizacja otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych, przygotowanie umów z podmiotami niepublicznymi i sprawdzanie sprawozdań merytoryczno-finansowych w tym zakresie,
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi,
 • prowadzenie sprawozdawczości z zakresu pracy działu.

Zespół ds. Pieczy Zastępczej

Pracownicy zespołu ds. pieczy zastępczej przyjmują strony oraz udzielają informacji w siedzibie PCPR w pokojach 111 – 114 oraz 120 i 124 zgodnie z poniższym wykazem:

Kierownik - Stoszek Olga, pokój nr 120, tel. 33 47 77 313

 • Praca w biurze: od poniedziałku do piątku
 • Zakres obowiązków: nadzorowanie pracy zespołu, prowadzenie procedury związanej z umieszczaniem dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, obsługa administracyjna pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i innych (MOW, MOS)

Starszy inspektor - Drózd - Żyła Michalina, pokój nr 115, tel. 33 47 77 124

 • Praca w biurze: od poniedziałku do piątku zgodnie z grafikiem
 • Zakres obowiązków: obsługa administracyjna rodzin zastępczych i pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych (decyzje, listy wypłat)

Starszy specjalista pracy z rodziną - Kawalec-Sterkowiec Marta, pokoj nr 115, tel. 33 47 77 124

 • Praca w biurze: od poniedziałku do piątku
 • Zakres obowiązków: zawieranie porozumień z gminą właściwą, świadczenie wychowawcze 500+

Inspektor - Aneta Walica, pokój nr 115, tel. 33 47 77 124

 • Praca w biurze: od poniedziałku do piątku
 • Zakres obowiązków: prowadzenie procedury związanej z ustalaniem opłaty za pobyt dzieci w pieczy zastępczej, wprowadzanie dłużników do KRD

Starszy Koordynator - Gradka Anna, pokój nr 111 tel. 33 47 77 110

 • Praca w biurze: poniedziałek, środa, czwartek
 • Praca w terenie: wtorek, piątek
 • Zakres obowiązków: obsługa rodzin zastępczych z terenu gminy Brenna, Istebna, Wisła

Koordynator - Danuta Przybyło - Socha, pokój nr 114, tel. 33 47 77 114

 • Praca w biurze: poniedziałek, środa, czwartek
 • Praca w terenie: wtorek, piątek
 • Zakres obowiązków: obsługa rodzin zastępczych z terenu gminy Chybie, Zebrzydowice bez Kaczyc, część Strumienia

Koordynator – ......................, pokój nr 112, tel. 33 47 77 120

 • Praca w biurze: poniedziałek, środa, czwartek
 • Praca w terenie: wtorek, piątek
 • Zakres obowiązków: obsługa rodzin zastępczych z terenu gminy Cieszyn, Dębowiec, Hażlach

Koordynator – Gabzdyl Patrycja, pokój nr 114, tel. 33 47 77 114

 • Praca w biurze: wtorek, czwartek, piątek
 • Praca w terenie: poniedziałek, środa
 • Zakres obowiązków: obsługa rodzin zastępczych z terenu gminy Skoczów, część Strumienia, Kaczyce.

Starszy koordynator - Szkorupa Patrycja, pokój nr 112, tel. 33 47 77 120

 • Praca w biurze: wtorek, czwartek, piątek
 • Praca w terenie: poniedziałek, środa
 • Zakres obowiązków: obsługa rodzin zawodowych (Brenna, Cieszyn, Dębowiec, Łączka, Goleszów, Ochaby Małe, Kiczyce, Pogórze, Skoczów)

Koordynator - Oczadły Daria, pokoj nr 113, tel. 33 47 77 111

 • Praca w biurze: poniedziałek, środa, czwartek
 • Praca w terenie: wtorek, piątek
 • Zakres obowiązków: obsługa rodzin zastępczych z terenu gminy Skoczów, Ustroń, część Cieszyna,

Koordynator - Agnieszka Fijałkowska, pokój nr 113,  tel. 33 47 77 111

 • Praca w biurze: wtorek, czwartek, piątek
 • Praca w terenie: poniedziałek, środa
 • Zakres obowiązków: obsługa rodzin zastępczych z terenu gminy Cieszyn, Goleszów

Młodszy koordynator - Sylwia Wałach, pokój nr 111,  tel. 33 47 77 110

 • Praca w biurze: poniedziałek, wtorek, czwartek
 • Praca w terenie: środa, piątek
 • Zakres obowiązków: obsługa rodzin zastępczych z terenu gminy część część Goleszowa, część Istebnej, część Skoczowa, część Strumienia, część Wisły, Kończyce Małe.

Psycholog Kaja Jarosz - pokój nr 124, tel. 33 47 77 134

 • Praca w biurze: od poniedziałku do piątku zgodnie z grafikiem
 • Zakres obowiązków: prowadzenie poradnictwa dla rodzin zastępczych i umieszczonych w nich dzieci, dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych

Psychoterapeuta Joachim Latawiec - pokój nr 124, tel. 33 47 77 134

 • Praca w biurze: wtorek - gabinet w Wiśle, biuro - środa, czwartek
 • Zakres obowiązków: prowadzenie poradnictwa dla rodzin zastępczych i umieszczonych w nich dzieci, dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych

 

Dział Rehabilitacji Społecznej

Przyjmowanie stron:

 • poniedziałek-środa - 8.00 - 14.00
 • czwartek - 8.00 - 17.00
 • piątek - 8.00 - 14.00

Pracownicy:

 • Agnieszka Drózd - Wilk - Kierownik Działu Rehabilitacji Społecznej
 • Piotr Głuszek - Starszy Inspektor
 • Izabela Konopka - Inspektor
 • Ewelina Raszka - Pomoc administracyjno-biurowa

telefon: 33 47 77 115
e-mail: dors@pcpr.cieszyn.pl
pokój nr 14, parter

Do zadań Działu Rehabilitacji Społecznej należy:

 • dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt ortopedyczny i środki pomocnicze,
 • dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się,
 • dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych,
 • dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego dla instytucji,
 • dofinansowanie do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych,
 • dofinansowanie w ramach pilotażowego programu "Aktywny Samorząd",
 • dofinansowanie w ramach "Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III",
 • dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej,
 • dofinansowanie działań z zakresu sportu, kultury, turystyki i rekreacji,
 • realizacja zadań powiatu z zakresu rehabilitacji społecznej wynikających  z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i innych ustaw oraz przepisów szczegółowych dotyczących udzielanej pomocy osobom niepełnosprawnym,
 • planowanie, w tym przygotowywanie projektów uchwał dotyczących środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, nadzór merytoryczny nad ich  wydatkowaniem  oraz sporządzanie sprawozdań,
 • opracowywanie projektu powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych i jego realizacja w zakresie rehabilitacji społecznej.

Dział Księgowości

Pracownicy:

pokój 313, IV piętro, telefon: 33 47 77 113

pokój 112, IV piętro, telefon: 33 47 77 112

Do zadań Działu Księgowości należy:

 • opracowywanie projektu planu finansowego, realizacja i bieżąca kontrola wykonywania planu finansowego oraz sporządzanie sprawozdawczości,
 • prowadzenie obsługi finansowo-księgowej Centrum, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • prowadzenie księgi inwentarzowej i księgi środków trwałych Centrum,
 • prawidłowe i terminowe dochodzenie roszczeń i terminowe ściąganie należności Centrum,
 • prawidłowe i terminowe regulowanie zobowiązań finansowych Centrum; sporządzanie przelewów na podstawie zatwierdzonych do wypłaty dowodów,
 • prowadzenie spraw płacowych Centrum,
 • nadzór nad terminowością i prawidłowością regulowania zobowiązań finansowych wynikających z zawartych porozumień,
 • analiza ekonomiczna działalności finansowej powiatowych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
 • wypłata świadczeń realizowanych przez Centrum, wypłata wynagrodzeń pracownikom oraz prowadzenie dokumentacji świadczeń z ubezpieczenia społecznego,
 • prowadzenie akt i spraw osobowych pracowników Centrum, w szczególności: spraw dotyczących nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, przebiegu pracy, rent  i emerytur, jubileuszy oraz odznaczeń,
 • prowadzenie spraw osobowych pracowników pod względem dyscypliny pracy,
 • prowadzenie i rozliczenia inwentaryzacji,
 • prowadzenie obsługi finansowo-księgowej realizowanych projektów.

Stanowisko ds. Organizacyjnych

Pracownicy:

 • Sylwia Pońc - Starszy Inspektor

telefon: 33 47 77 117, e-mail: sekretariat@pcpr.cieszyn.pl
pokój nr 117, II piętro

Do zadań należy:

 • prowadzenie kancelarii Centrum i sekretariatu Dyrektora,
 • wystawianie, legitymacji służbowych i prowadzenie stosownych ewidencji,
 • prowadzenie archiwum Centrum,
 • prowadzenie rejestru skarg i wniosków oraz książki kontroli,
 • ewidencjonowanie wyjazdów służbowych, delegacji, szkoleń i wyjść służbowych pracowników,
 • prowadzenie spraw zaopatrzenia Centrum w sprzęt i materiały biurowe,
 • prowadzenie wykazu pieczęci używanych w Centrum oraz zabezpieczenie pieczęci zgodnie z przepisami,
 • prowadzenie spraw organizacyjnych Centrum,
 • prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej oraz strony internetowej Centrum,
 • prowadzenie biblioteczki Centrum oraz prenumerata czasopism, publikacji.

Inspektor Ochrony Danych

Natalia Pawłowska - Inspektor Ochrony Danych

tel. 33 47 77 109, kom. 518 442 215, e-mail: inspektor@pcpr.cieszyn.pl 
pokój 109, II piętro

Do zadań Inspektora Ochrony Danych należy:

 • informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego w dalszej części: „RODO”, oraz innych przepisów Unii Europejskiej lub państw członkowskich o ochronie danych osobowych i doradzanie im w tej sprawie;
 • monitorowanie przestrzegania rozporządzenia, innych przepisów Unii Europejskiej lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora danych osobowych lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty;
 • udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35 RODO;
 • współpraca z organem nadzorczym;
 • pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36 RODO, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach.
 • wszelkie inne czynności, które okażą się niezbędne dla prawidłowego wykonania zadań inspektora ochrony danych osobowych.

Inspektor ochrony danych wypełnia swoje zadania z należytym uwzględnieniem ryzyka związanego z operacjami przetwarzania, mając na uwadze charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania.

Metryka

Data ostatniej modyfikacji:
11 czerwca 2024 14:10
Osoba wprowadzająca modyfikację:
Natalia Pawłowska
Data publikacji:
22 lutego 2022 13:09
Osoba sporządzająca dokument:
Sylwia Pońc
Osoba wprowadzająca dokument:
Sylwia Pońc
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie

Dane kontaktowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie
ul. Bobrecka 29
43–400 Cieszyn

tel.: 33 4777 117
adres ePUAP: PCPR/SkrytkaESP

 

Przyjmowanie stron w Dziale Rehabilitacji Społecznej
(środki PFRON)
:

poniedziałek-środa - 8.00 - 14.00
czwartek - 8.00 - 17.00
piątek - 8.00 - 14.00