Likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych

Realizacja powyższych zadań ma na celu umożliwienie lub w znacznym stopniu ułatwienie osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem.

Pisemny wniosek o dofinansowanie likwidacji wyżej wymienionych barier funkcjonalnych osoba niepełnosprawna składa w powiatowym centrum pomocy rodzinie właściwym dla miejsca zamieszkania. O dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, które mają trudności w poruszaniu się, jeżeli sąą właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują.

O dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.

Dofinansowanie ze środków Funduszu nie przysługuje, jeżeli podmiot ubiegający się o dofinansowanie ma zaległości wobec Funduszu lub podmiot ten był, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu.

Ponadto dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy.

Wysokość dofinansowania likwidacji barier funkcjonalnych wynosi do 95% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Przepisy przedmiotowego rozporządzenia nie definiują zakresu żadnej z barier. W związku z powyższym można przyjąć, iż:

  • bariery architektoniczne to wszelkie utrudnienia występujące w budynku i w jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym;
  • bariery techniczne to przeszkody wynikające z braku zastosowania odpowiednich do rodzaju niepełnosprawności, przedmiotów lub urządzeń. Likwidacja tej bariery powinna powodować sprawniejsze działanie osoby niepełnosprawnej w społeczeństwie i umożliwić wydajniejsze jej funkcjonowanie;
  • bariery w komunikowaniu się to ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji.

Osoby posiadające orzeczenia KRUS, MSWiA czy MON mogą ubiegać się o dofinansowanie likwidacji barier jeżeli ich orzeczenie zostało wydane na stałe przed dniem 1 stycznia 1998 r.

Szczegółowe warunki uzyskania dofinansowania określa Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 926 z późn. zm.).

Druki do pobrania:

SOW PFRON

SOW System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie informuje, iż od roku 2023 wnioski o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się oraz technicznych będą przyjmowane w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu SOW pod adresem sow.pfron.org.pl.

Osoby niepełnosprawne zainteresowane złożeniem wniosku o dofinansowanie w formie elektronicznej zobowiązane są do założenia konta na platformie SOW i składania wniosków za jej pośrednictwem. Złożenie wniosku przez system SOW będzie wymagało posiadania profilu zaufanego.

Metryka

Data ostatniej modyfikacji:
03 lipca 2024 09:16
Osoba wprowadzająca modyfikację:
Natalia Pawłowska
Data publikacji:
15 listopada 2023 11:36
Osoba sporządzająca dokument:
Piotr Głuszek
Osoba wprowadzająca dokument:
Natalia Pawłowska
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie

Dane kontaktowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie
ul. Bobrecka 29
43–400 Cieszyn

tel.: 33 4777 117
adres ePUAP: PCPR/SkrytkaESP

 

Przyjmowanie stron w Dziale Rehabilitacji Społecznej
(środki PFRON)
:

poniedziałek-środa - 8.00 - 14.00
czwartek - 8.00 - 17.00
piątek - 8.00 - 14.00