Dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego

Dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego

Osoby indywidualne

Dofinansowanie do zakupu w sprzęt rehabilitacyjny ze środków finansowych PFRON udzielane jest za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, jeżeli:

  • przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:
  • 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
  • 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej,
  • zachodzi potrzeba prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu tego sprzętu.

Przepisy nie określają katalogu sprzętu, który może być objęty dofinansowaniem, natomiast sprzęt rehabilitacyjny rozumiany jest jako sprzęt wspomagający proces rehabilitacji lub sprzęt służący do usprawniania zaburzonych funkcji organizmu. Jest to sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych mający za zadanie osiągnięcie przy aktywnym uczestnictwie osoby niepełnosprawnej możliwie najwyższego poziomu jej funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej.

Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny wynosi do 80% kosztów zakupu tego sprzętu, nie więcej niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w czasie składania wniosku.

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy.

Osoby posiadające orzeczenia KRUS, MSWiA czy MON mogą ubiegać się o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny jeżeli ich orzeczenie zostało wydane na stałe przed dniem 1 stycznia 1998 r.

Ocena o zasadności wniosku, ocena spełnienia warunków formalnych oraz podjęcie decyzji o udzieleniu dofinansowania należy do kompetencji Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Szczegółowe warunki uzyskania dofinansowania określa Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015r. poz. 926 z późn. zm.)

Druk do pobrania:

Dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego

Osoby prawne

Dofinansowanie do zakupu w sprzęt rehabilitacyjny ze środków finansowych PFRON udzielane jest za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) właściwego ze względu na miejsce siedziby.

Osoby prawne składają wnioski o dofinansowanie ze środków Funduszu do Centrum w terminie do 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadań.

O dofinansowanie mogą ubiegać się jeden raz w roku osoby prawne, jeżeli:

  1. prowadzą działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku.
  2. udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu.

Przepisy nie określają katalogu sprzętu, który może być objęty dofinansowaniem, natomiast przęt rehabilitacyjny rozumiany jest jako sprzęt wspomagający proces rehabilitacji lub sprzęt służący do usprawniania zaburzonych funkcji organizmu. Jest to sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych mający za zadanie osiągnięcie przy aktywnym uczestnictwie osoby niepełnosprawnej możliwie najwyższego poziomu jej funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej.

Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny wynosi do 80% kosztów zakupu tego sprzętu, nie więcej niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w czasie składania wniosku.

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy.

Ocena o zasadności wniosku, ocena spełnienia warunków formalnych oraz podjęcie decyzji o udzieleniu dofinansowania należy do kompetencji Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Szczegółowe warunki uzyskania dofinansowania określa Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015r. poz. 926 z późn. zm.)

Druk do pobrania:

SOW

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie informuje, iż od roku 2022 wnioski o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny przyjmowane są w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu SOW pod adresem sow.pfron.org.pl

Osoby niepełnosprawne zainteresowane złożeniem wniosku o dofinansowanie w formie elektronicznej zobowiązane są do założenia konta na platformie SOW i składania wniosków za jej pośrednictwem. 

Złożenie wniosku przez system SOW będzie wymagało posiadania profilu zaufanego.

Metryka

Data ostatniej modyfikacji:
03 lipca 2024 09:20
Osoba wprowadzająca modyfikację:
Natalia Pawłowska
Data publikacji:
15 listopada 2023 11:48
Osoba sporządzająca dokument:
Piotr Głuszek
Osoba wprowadzająca dokument:
Natalia Pawłowska
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie

Dane kontaktowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie
ul. Bobrecka 29
43–400 Cieszyn

tel.: 33 4777 117
adres ePUAP: PCPR/SkrytkaESP

 

Przyjmowanie stron w Dziale Rehabilitacji Społecznej
(środki PFRON)
:

poniedziałek-środa - 8.00 - 14.00
czwartek - 8.00 - 17.00
piątek - 8.00 - 14.00