Ochrona Danych Osobowych

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. przysługują określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie.

Administrator Danych Osobowych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą w Cieszynie (43-400) przy ulicy Bobreckiej 29, reprezentowane przez Dyrektora.

nr tel.: 33 47 77 117  adres e-mail: sekretariat@pcpr.cieszyn.pl

Inspektor Ochrony Danych

Natalia Pawłowska
tel. 518-442-215 w godzinach pracy urzędu, tj. od 7.30 – 15.30
e-mail: inspektor@pcpr.cieszyn.pl 

Cele i podstawy przetwarzania

art. 6 ust 1 lit. b RODO w cel zawarcia i wykonywania umów,
art. 6 ust 1 lit. c RODO wykonania obowiązków wynikających z obowiązku prawnego, np.:

 • ubieganie się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 • realizacji projektów finansowanych ze środków EFS,
 • realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 • realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej, m.in.: w zakresie zadań powiatu oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
 • obsługi: procesów rekrutacji oraz zatrudnienia pracowników, wymaganych przepisami prawa pracy, organizacji staży, praktyk oraz wolontariatu, umów cywilno-prawnych, na podstawie przepisów szczegółowych,
 • realizacji umów z kontrahentami oraz współpracującymi instytucjami,
 • prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
 • prowadzenia księgowości oraz sprawozdawczości,
 • archiwizacja posiadanych dokumentów oraz danych.

Odbiorcy Danych

Odbiorcami danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru danych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub zawartych umów, np.:

 • bankom,
 • organom państwowym (np. ZUS, US i innym uprawnionym na podstawie przepisów prawa) - celem wykonania ciążących na administratorze obowiązków,
 • podmiotom świadczącym usługi grupowego ubezpieczenia pracowników i współpracowników,
 • podmiotom świadczącym usługi pocztowe tj. Poczta Polska,
 • podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne (firmom hostingowym, dostawcom usług IT),
 • podmiotom świadczącym dla nas usługi z zakresu pomocy prawnej lub usługi doradcze.

Czas przetwarzania danych

Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. 

Prawa osób, których dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują prawa do:

 • dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie,
 • sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
 • ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO.

W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czy muszą Państwo podawać swoje dane osobowe?

W zakresie realizowanych przez PCPR zadań podanie danych jest wymogiem ustawowym nałożonym przez przepisy. Koniecznośc podania danych jest każdorazowo analizowana w konkretnym przypadku.

Przekazywanie danych do państw trzecich

Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, a więc poza teren Unii Europejskiej

Zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), mogący wywoływać wobec Pana/Pani skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pana/Pani sytuację.

Klauzula informacyjna dla użytkowników fanpage’a na Facebooku

Nasza strona i socjalmedia (FB) przeznaczona jest dla wszystkich osób, które chcą więcej dowiedzieć się na temat prac Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie. Jest to możliwość bycia bliżej obywateli, tym samym wykonywania zadań w interesie publicznym oraz forma poinformowania Państwa o sposobie wykonywania władzy publicznej przez administratora danych.

Poniżej przekazujemy informację w jaki sposób przetwarzać będziemy Państwa dane osobowe.

Metryka

Data ostatniej modyfikacji:
08 czerwca 2024 12:44
Osoba wprowadzająca modyfikację:
Natalia Pawłowska
Data publikacji:
15 listopada 2023 12:53
Osoba sporządzająca dokument:
Natalia Pawłowska - Inspektor Ochrony Danych
Osoba wprowadzająca dokument:
Natalia Pawłowska - Inspektor Ochrony Danych
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie

Dane kontaktowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie
ul. Bobrecka 29
43–400 Cieszyn

tel.: 33 4777 117
adres ePUAP: PCPR/SkrytkaESP

 

Przyjmowanie stron w Dziale Rehabilitacji Społecznej
(środki PFRON)
:

poniedziałek-środa - 8.00 - 14.00
czwartek - 8.00 - 17.00
piątek - 8.00 - 14.00