Powiatowy Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży

Powiatowy Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży

ul. Zamek 132, Pogórze, 43-430 Skoczów

telefon kontaktowy: 33 487 67 77

Powiatowy Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży prowadzony jest na zlecenie Powiatu Cieszyńskiego przez Stowarzyszenie "PrzystańMy" z Cieszyna.

Jest to placówka całodobowa, przeznaczona dla 18 osób wymagających schronienia (matek z małoletnimi dziećmi, kobiet w ciąży, ojców z małoletnimi dziećmi oraz innych osób sprawujących opiekę prawną nad małoletnimi dziećmi). Dom świadczy usługi w zakresie:

 • interwencyjnym,
 • terapeutyczno-wspomagającym,
 • potrzeb bytowych.

Udzielane wsparcie specjalistyczne ma na celu przezwyciężenie sytuacji kryzysowej, która jest przyczyną skierowania do Domu.

Zasady przyjmowania oraz ustalania odpłatności

Zasady przyjmowania oraz ustalania odpłatności określa rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 17 stycznia 2022 roku w sprawie domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. 

 Zasady przyjmowania:

 • Osoba ubiegająca się o skierowanie do Domu składa wniosek w ośrodku pomocy społecznej (OPS) właściwym ze względu na jej miejsce zamieszkania. 
 • OPS kompletuje dokumenty w terminie 14 dni i przesyła je Staroście Cieszyńskiemu za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie (PCPR), na podstawie których Starosta (lub osoba przez niego upoważniona) wydaje decyzję o skierowaniu do Domu. 
 • W sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa lub zdrowia osoby ubiegającej się o skierowanie do Domu, przyjmuje się tę osobę bez decyzji o skierowaniu, na wniosek tej osoby lub OPS. O powyższym przyjęciu podmiot prowadzący Dom i OPS niezwłocznie powiadamia Starostę Cieszyńskiego za pośrednictwem PCPR.
 • OPS, w terminie 14 dni od dnia umieszczenia osoby bez decyzji o skierowaniu, przesyła Staroście Cieszyńskiemu za pośrednictwem PCPR dokumenty (zgodne z rozporządzeniem), a PCPR z upoważnienia Starosty niezwłocznie wydaje decyzję o skierowaniu lub o odmowie skierowania.
 • Osobę posiadającą decyzję o skierowaniu do Domu lub osobę bez skierowania, niezwłocznie przyjmuje do domu kierownik Domu lub osoba go zastępująca bądź pełniąca dyżur. Osoba ta ustala aktualną sytuację osoby skierowanej. Ponadto informuje osobę skierowaną o zakresie świadczonych usług, jej prawach i obowiązkach, zasadach odpłatności, okresie pobytu oraz możliwości jego przedłużenia.
 • Osobę kieruje się do Domu na pobyt okresowy, nie dłuższy niż 1 rok, w uzasadnionych przypadkach pobyt może zostać przedłużony jednak nie dłużej niż 6 miesięcy. Decyzję w tej sprawie podejmuje Starosta za pośrednictwem PCPR na uzasadniony wniosek mieszkańca po uzyskaniu opinii kierownika Domu.

Zasady odpłatności:

 • Pobyt w Domu jest odpłatny.
 • Zgodnie z Zarządzeniem nr WO.120.10.2024 Starosty Cieszyńskiego z dnia 07.03.2024 r. r. (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 13.03.2024 r., poz. 2137) średni miesięczny koszt utrzymania w Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży wynosi 2052,11 zł.
 • Opłatę za pobyt w Domu ustali w drodze decyzji administracyjnej Starosta Cieszyński (lub osoba upoważniona).
 • Osoba nie ponosi opłaty za pobyt, jeśli jej dochód lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego dla osoby samotnie gospodarującej (t.j. 776,00 zł) lub na osobę w rodzinie (t.j. 600,00 zł).
 • Szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności określa Uchwała nr XLVIII/392/23 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 31 stycznia 2023 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 7 lutego 2023 r., poz. 1095). Różnicę między ustaloną opłatą, ponoszoną przez osobę za pobyt w Domu, a średnim miesięcznym kosztem utrzymania w Domu ponosi gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania osoby przebywającej w Domu.

 

Metryka

Data ostatniej modyfikacji:
25 kwietnia 2024 13:41
Osoba wprowadzająca modyfikację:
Natalia Pawłowska
Data publikacji:
30 sierpnia 2023 10:20
Osoba sporządzająca dokument:
Natalia Pawłowska
Osoba wprowadzająca dokument:
Natalia Pawłowska
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie

Dane kontaktowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie
ul. Bobrecka 29
43–400 Cieszyn

tel.: 33 4777 117
adres ePUAP: PCPR/SkrytkaESP

 

Przyjmowanie stron w Dziale Rehabilitacji Społecznej
(środki PFRON)
:

poniedziałek-środa - 8.00 - 14.00
czwartek - 8.00 - 17.00
piątek - 8.00 - 14.00