Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych

Podstawa prawna

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych działa na podstawie art. 44b i art. 44c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz. 511 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2003 r. Nr 62, poz. 560).

Powołana przy starostwie Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych pełni funkcję organu opiniodawczo – doradczego.

Zadania Rady

• Inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz realizacji ich praw,
• Opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz tych osób i ocenia ich realizację,
• Opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Organizacja i tryb działania

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych składa się z 5 osób. Powoływane są one spośród przedstawicieli działających na terenie danego powiatu, organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli władz samorządowych. Rada jest organem opiniodawczo - doradczym, jej kadencja trwa 4 lata.

Rada zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków powiatowej rady dokonuje wyboru przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.

Posiedzenia zwoływane są przez przewodniczącego Rady. Pracami Rady kieruje przewodniczący, we współdziałaniu z pozostałymi członkami prezydium Rady. Zadania przewodniczącego określa § 3 w/w rozporządzenia.

Przewodniczący rady, w szczególności:

  1. ustala przedmiot i termin posiedzeń rady;
  2. przewodniczy posiedzeniom rady oraz posiedzeniom jej prezydium;
  3. reprezentuje radę w stosunku do innych organów i instytucji;
  4. zaprasza na posiedzenia rady przedstawicieli nauki oraz przedstawicieli organów i instytucji niereprezentowanych w radzie;
  5. inicjuje i organizuje prace rady.

Posiedzenia powiatowej rady odbywają się co najmniej raz na kwartał. W czasie spotkań członkowie poruszają tematykę związaną w szczególności z problemami dotyczącymi integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, ich edukacji oraz sytuacji życiowej a także realizacji praw osób niepełnosprawnych. Na posiedzenia mogą być zapraszani, w celu prezentacji stanowiska w omawianych sprawach, przedstawiciele nauki oraz innych organów, organizacji i instytucji niereprezentowanych w Powiatowej Radzie. Każdorazowo po spotkaniu jest spisany protokół.

Powiatowa Rada wyraża swoją opinie w sprawach należących do zakresu jej działania, w formie uchwały lub odpowiedniego zapisu w protokole. Głosowania są jawne.

 

Skład Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

Członkowie Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Cieszynie na lata 2020-2024 zostali powołani Zarządzeniem nr WO.120.30.2020 Starosty Cieszyńskiego z dnia 04.06.2020 r. oraz Zarządzeniem nr WO.120.66.2020 Starosty Cieszyńskiego z dnia 15.12.2020r. w sprawie uzupełnienia składu Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Cieszynie.

W skład Rady wchodzą:

PRZEWODNICZĄCY - Pan Dawid Świniarski

WICEPRZEWODNICZĄCY – Pan Janusz Morawiec

SEKRETARZ – Pani Jadwiga Rycko

CZŁONEK – Pani Wiesława Kopoczek

Kontakt

Uwagi, wnioski i zapytania do członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Cieszynie prosimy kierować na adres:

POWIATOWA SPOŁECZNA RADA DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W CIESZYNIE

ul. Bobrecka 29 43-400 Cieszyn (pok. 117)

Tel. 33 47 77 117 e-mail: sekretariat@pcpr.cieszyn.pl

Metryka

Data ostatniej modyfikacji:
30 sierpnia 2023 14:14
Osoba wprowadzająca modyfikację:
Natalia Pawłowska
Data publikacji:
30 sierpnia 2023 10:50
Osoba sporządzająca dokument:
Natalia Pawłowska
Osoba wprowadzająca dokument:
Natalia Pawłowska
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie

Dane kontaktowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie
ul. Bobrecka 29
43–400 Cieszyn

tel.: 33 4777 117
adres ePUAP: PCPR/SkrytkaESP

 

Przyjmowanie stron w Dziale Rehabilitacji Społecznej
(środki PFRON)
:

poniedziałek-środa - 8.00 - 14.00
czwartek - 8.00 - 17.00
piątek - 8.00 - 14.00